Частни съдебни изпълнители
Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифa | Контакти | Връзки
     
 
 
Начало
Професионален опит
Продажби
Дейност и процедури
Тарифa
Контакти
Връзки
Администрация
П р о д а ж б и
 

Частен съдебен изпълнител № 802  НАСКО ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ 

Район на действие ОС-Бургас

Кантора: гр.Бургас – 8000, п.к.163 

ул. „Цар Иван Шишман” № 8 

тел. 056/826510, моб. 0898881599 

Изп. дело 20088020400109/08г.  

ОБЯВЛЕНИЕ за продажба на Недвижим имот                   

НАСКО ГЕОРГИЕВ – Частен съдебен изпълнител № 802 с район на действие ОС-Бургас съобщавам на заинтересованите, че по изпълнително дело № 20088020400109/08г. ще извърша публична продан по реда на чл.494, ал.2 ГПК на следния недвижим имот, собственост на КАТЯ РАЧЕВА КОСТАДИНОВА с ЕГН 5112200651 от гр.Бургас, ж.к.”Меден Рудник”, бл.438, вх.Г, ет.3 по Договор за доброволна делба, вписан дв.вх.рег. № 14214, том 6, акт № 270 от 03.10.2008г. - длъжник по делото, а именно: Три двадесет и четвърти идеални  части от НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 779(седемстотин седемдесет и девет) с площ от 3276(три хиляди двеста седемдесет и шест) кв.м по плана на Промишлена зона “Меден Рудник”, гр.Бургас при граници и съседи: неурег. ПИ № 778; път; поляна; поляна.          

Тежести за имота: 1.Договорна ипотека дв.вх.рег. № 15930, том ХV, акт № 77, дело 12785/05.11.08г. в полза на ИВАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ, роден на 13.10.69г. за 2200 лв.; 2.Възбрана дв.вх.рег. № 19654, том ІІ, акт № 194, наложена от ЧСИ № 802 Наско Георгиев и вписана на 30.12.08г.

Данъчни задължения: не установени към момента            Имотът е под управление на длъжника КАТЯ РАЧЕВА КОСТАДИНОВА с ЕГН 5112200651 от гр.Бургас, ж.к.”Меден Рудник”, бл.438, вх.Г, ет.3 всеки работен ден от 10.00 до 18.00 часа.            Книжата за проданта се държат в канцеларията на СИС при БРС (стария съд), както и в кантората ми на посочения по-горе адрес.            Началната цената, от която ще започне проданта е 14350(четиринадесет хиляди триста и петдесет) лева.            Проданта ще извърша в канцеларията на СИС при БРС (стария съд) от 25.05.2009г. до 25.06.2009г., а пликовете ще отворя в 10.00 часа на 26.06.2009г. на същото място.     

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в канцеларията на СИС при БРС (стария съд) с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик за отразяване във входящия регистър. Могат да се подават повече от едно наддавателни предложения с отделно внесен задатък за всяко от тях.     

Сумите превеждайте по специалната набирателна сметка на ЧСИ № 802 Наско Георгиев с БУЛСТАТ 102233463: IBAN BG59 CECB 9790 5072 2171 00 BIC CECBBGSF при „Централна кооперативна банка”АД, клон Бургас.

 

           ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                   (НАСКО ГЕОРГИЕВ)


 
     
Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифa | Контакти | Връзки
Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net и www.sadebenizpalnitel.com    © 2006. Всички права запазени .
Обратно към върха на страницата